16.03.2011 HM

Pronto

Karilleajo

Porista Vaasaan matkalla ollut suomalainen säiliöalus kadotti käännöksen aikana näkyvyyden linjatauluihin äkillisen lumi­kuuron johdosta ja ajoi karille.

Aika             29.11.1972 kello 20.32

Paikka          Vaasan väylä, Nygrundin poiju, merikartta nro 48

Alus            

 • Mt Pronto
 • brutto 12874 rekisteritonnia
 • pituus 170 m; leveys 22 m
 • syväys keulassa ja perässä 7,39 m
 • nopeus oli hiljainen

Luotsiasema    Rönnskärin luotsiasema

Tapahtumaselostus

Mt Pronto oli riittävän näkyvyyden vallitessa lähestymässä Nygrundin poijua ja vataan oli tulossa matkusta-alus, joka osaltaan vaati myöskin keskittymistä.  Kun käännös oli aloitettiin komentosiltaväken yllätykseksi linjatauluja ei voitukaan havaiya alkaneen lumipyryn johdosta.  Kun käännös perustui pelkästään ikkunasta tehtyihin havaintoihin, menetettiin komentosillalla mahdollisuudet aluksen paikan määrittämiseen ja käännös meni yli ja alus ajautui karille.

Oikeudenkäynti

Kantajat

 • 1. Suomen Merivakuutusyhtiö, Helsinki / Henrik Langenskiöld
 • 2. Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, Helsinki / Henrik Langenskiöld
 • 3. Suomen Tankkilaiva Oy, Helsinki / Veikko Kauppi

 Vastaaja       

 • Suomen valtio / merenkulkuhallitus / Heikki Valkonen, Markus Uomala ja Hannu Makkonen 

MKH:ta vastaan esitetyt väitteet

 • Fågelskärin loisto näytti virheellisesti valkoista valoa sektorissa 330° - 13° virallisen 350° - 354° sijasta
 • MKH on vastuussa alukselle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta
 • MKH:n on korvattava FIM 1 782 744 sekä sekä oikeudenkäyntikulut

MKH:n vastine:

 • Fågelskärin loisto on vain apuhavaintokohde eikä navigoinnin tule perustua yksinomaan siihen
 • Fågelskärin loisto oli näyttänyt asennusvirheen johdosta 14 kuukautta väärin eikä MKH ollut saanut mitään ilmoitusta virheestä
 • alus ei ole seurannut tutkaa eikä kompassia
 • aluksella ei ole ollut tähystäjää
 • MKH ei ole vastuussa alukselle aiheutuneista vahingoista

Helsingin raastuvanoikeus 28.10.1976

Ratkaisun perustelut

Merenkulkuhallitus

 • Fågelskärin loisto näytti valkoisen sektorin liian leveänä loistoja valvovien valtion viranomaisten laiminlyönnin johdosta
 • luotsilla ja aluksen päälliköllä on ollut perusteltu syy olettaa, että Fågelskärin valkoinen sektori näkyi oikein
 • sektoriloiston virheellisyys on ensisijaisesti aiheuttanut vahinkoon johtaneen tapahtumasarjan

Päällikkö ja luotsi

 • tutkaa jatkuvasti seuraamalla laivan paikka olisi voitu riittävällä tarkkuudella määrittää myös Nygrundin poijun luona
 • kaikuluotainta käyttäen olisi voitu havaita 10 metrin käyrän ylittäminen
 • kompassia asianmukaisesti seurattaessa olisi voitu havaita        Storhästenin linjan tosisuunnan 141° ylitys jo ennen kuin ylitys saavutti 35°
 • tarkastelemalla asemaa Nygrundin poijuun ja Fågelskärin loistoon olisi pitänyt merikartan avulla havaita sekto­riloiston valkoisen sektorin virheellisyys
 • edellä mainituilla perusteilla karilleajo olisi ollut väl­tettävissä Fågelskärin sektoriloiston virheellisyydestä huo­li­matta
 • päällikön ja luotsin on katsottava menetelleen hyvän merimiestaidon vastaisesti, kun aluksessa ei ole jatkuvasti seurattu kompassia eikä ruorimiehelle ole annettu kompassilukemaa, jota käännöksen aikana ei saa ylittää
 • päällikön ja luotsin viimeksi mainittu hyvän merimiestaidon vastainen menettely on myötävaikuttanut vahingon syntyyn

 Yleinen periaate

 • raastuvanoikeus toteaa yleiseksi periaatteeksi sen, että aluksen ohjailussa on käytettävä tarkoituksenmukaisesti hyväksi kaikkia käytettävissä olevia apuvälineitä

Ratkaisu

 • päällikön ja luotsin osuus 1/4
 • merenkulkuhallituksen osuus 3/4

Korvaukset kantajille

 • FIM 1.337.058, ei oikeudenkäyntikuluja

Helsingin hovioikeus 23.11.1977

Ratkaisun perustelut 

Päällikkö ja luotsi

 • hyvän merimiestaidon vastaiseksi menettelyksi on katsottava myös se, ettei aluksella ole kapealla ja mutkaisella väylällä kuljettaessa jatkuvasti seurattu tutkaa

Ratkaisu

 • päällikön ja luotsin osuus  1/3
 • merenkulkuhallituksen osuus 2/3

Korvaukset

 • FIM 1 194 438, ei oikeudenkäyntikuluja

Korkein oikeus 16.6.1981

Ratkaisun perustelut:

Päällikön hyvän merimiestaidon vastainen menettely

 • aluksen päällikkö on laiminlyönyt huolehtia siitä, että aluksella olisi varaudutttu käyttämään hyväksi muita mahdolli­suuksia sen aseman välittömän paikantamiseen siinä tapauksessa, että ohjailussa käytetty loistoihin ja muihin näköhavaintoihin perustuva navigointimenetelma olisi kohdannut vaikeuksia
 • päällikön mainittu hyvän merimiestaidon vastainen menettely on, kun olettamus siitä, että Nygrundin poijun ja Fågelskärin loiston valkoisen sektorin keskinäisen  aseman ristiriita johtui poijun siirtymisestä pois paikaltaan, ei ollutkaan oikea, vaan virhe oli loiston näytössä, osaltaan johtanut karil­lea­joon

Ratkaisu       

 • ei muutosta hovioikeuden päätökseen

Omat subjektiiviset toteamukset

Aluksella matkustajana olleen lähisukulaisen kertomana aluksen ”legendaarinen” päällikkö oli heti karilleajon jälkeen ollut ns. satavarma syyllisyydestään ja manaillut töppäystään, mutta myöhemmin oikeuteen toimitetussa meriselityksessä syyllisenä oli päädytty pitämään Fågelskärin kalastusloistoa, jonka päivän valjettua ja yön yli nukuttua todettiin näyttävän karilleajopaikalle virheellisesti valkoista valoa.