30.03.2011 HM

Rosala II vs. Renate

Purjeveneen maston katkeaminen kohtaamistilanteessa

Purjeveneen masto katkesi ya Rosala II:n synnyttämässä aallokossa alusten kohdatessa.

Aika:       

 • 25.7.1982 kello 14.24

Paikka:     

 • Turun saaristo
 • Kasnäsin eteläpuolella
 • Handholm nimisen saa­ren koh­dal­la

Alukset:

     Purjevene Renate

 • Int 6 -tyyppinen
 • pituus 12,00 m; leveys 1,90 m

      Yhteysalus ms Rosala II

 • brutto 218,76 rekisteritonnia
 • pituus  33,00 m
 • syväys keulassa 2,20 m ja peräs­sä 2,40 m
 • no­peus 10,5 solmua

Tapahtumaselostus

Ya Rosala II lähti 25.7.1982 kello 14.00 aikataulunsa mukai­sel­le mat­kal­le Rosa­las­ta Kasnäsiin. Tuuli oli lounaasta n. 5 m/s ja näky­vyys selkeä.

Kello 14.20 alus oli noin 0,1 meri­mailia etelään Furus­kä­rin saa­resta. Tällöin aluksen pääl­likkö huomasi vastaan tulevan purjeve­neen Furus­kärin poh­joispuolella. Päällikkö oli yksin komentosillalla, koska kansimies oli etu­kannella valmistautumassa aluksen kiinnittämiseen Kasnäsin laitu­riin.

Vastaan tuleva purjevene sivuutettiin Handholmin länsipuolella alusten vasemmat laidat vastakkain.  Sivuutus tapahtui kello 14.24 lähellä purjevenettä 10,5 solmun nopeudella.

Sivuutustilanteessa purjeveneen masto katkesi Rosalan aiheuttaman peräaallon osuessa purjeveneeseen.

Oikeudenkäynti

Kantaja

 • Pentti Tamminen, DI, Espoosta

Vastaaja

 • Suomen valtio / merenkulkuhallitus / OTK Hannu Makkonen

MKH:ta vastaan esitetyt väitteet:

 • Ya Rosalan ohjailussa on rikottu meriteiden sääntöjä
 • Ya Rosalan olisi tullut pitää asianmukaista tähystystä ja havai­ta purjevene. Havaittuaan purjeveneen Rosalan olisi tullut todeta, että yhteentörmäämisen vaara on olemassa huomioon otta­en, ettei kompassisuuntima purjeveneeseen muuttunut huomattavas­ti
 • Konealuksen on meriteiden sääntöjen mukaan väistettävä pur­je­alusta (18 sään­tö)
 • Rosalan olisi tullut ryhtyä yhteentörmäämisen välttämiseksi suunnanmuutokseen siten, että purjevene olisi sivuutettu turval­lisen välimatkan päästä
 • Suomen valtio/merenkulkuhallitus on velvoitettava korvaamaan purjeveneelle syntyneet vahingot FIM 27 450,00
MKH:n vastine:
 • Ya Rosala ja sy Renate ovat kohdanneet toisensa Kasnäsin etelä­puolella Handholmin ja Furuskärin välisellä vesialueel­la, ah­taas­sa kulku­väyläs­sä
 • Rosala on kulkenut kohtaamistilanteessa niin lähellä kulku­väylän aluksen oikealla puolella olevaa ulkoreunaa kuin on ollut tur­vallista ja käytännössä mah­dol­lis­ta.  Renate oli sensijaan Rosalan käyttämällä väylällä meriteiden sääntöjen vastaisesti (9 sääntö a-kohta) ja se esti Rosalan kulkua rikkoen meriteiden sään­tö­jä (9 sääntö b- ja d-kohdat)
 • Rosala ei olisi voinut sivuutushetkellä väistää Renatea enää kauemmas väylän linjataulujen osoittamalta linjalta vaarantamat­ta omaa turvallisuuttaan
 • Mikäli Rosalan vauhtia olisi huomattavasti hiljennetty Rena­tea sivuuttaessa, olisi Rosalan ohjailukyky voinut heiketä väistämishetkellä, mikä olisi voinut saattaa aluksen vaaraan ahtaalla ja karikkoisella väylällä
 • Renatea on navigoitu taitamattomasti ja hyvän merimiesta­van vastaisesti kuljettamalla sitä niin, että se on joutunut keskel­le väylää paikassa, jossa matkustaja-alus ei syväyk­sensä vuoksi voi tehdä laajoja väistämisliikkeitä
 • Rosalaa on kuljetettu meriteiden sääntöjen ja hyvän merimies­tavan mukaisesti
Helsingin raastuvanoikeus 3.10.1983

Ratkaisun perusteet:

 • Konealusta on kohtaamistilanteessa kuljetettu lähellä aluk­sen kulku­väylän oikeaa ulkoreunaa ja purjealusta oli ohjattu tälle väy­lälle niin, että se alusten kohdatessa toisensa on tullut lähel­le konealuksen liikennekaistaa estämään liiken­nekaistaa käyttä­vän konealuksen turvallista kulkua

Ratkaisu:

 • Kanne hylätään
 • Kantaja velvoitetaan korvaamaan MKH:n oikeudenkäyntikustan­nukset FIM 2 000,00
Helsingin hovioikeus 9.1.1985

Ratkaisun perustelut:

 • Purjeveneelle aiheutunut vahinko on tapahtunut yhteentörmää­misen ehkäisemiseksi merellä annettujen kansainvälisten sääntöjen 9 säännön tarkoittamassa ahtaassa kulkuväylässä
 • Rosala II:ta on voitu navigoida turvallisesti vain kulku­väyläs­sä
 • On jäänyt näyttämättä, että Rosalaa olisi alusten kohtaamis­ti­lanteessa navigoitu tai että sillä olisi muuten menetelty edellä mainittujen sääntöjen vastaisesti

Tuomiolauselma:

 • Raastuvanoikeuden päätöstä ei muuteta
 • Kantaja velvoitetaan korvaamaan MKH:n oikeudenkäyntikulut HO:ssa FIM 600,00

Korkein oikeus 13.6.1985

 • Ei muutoksenhakulupaa

Omat subjektiiviset kommentit

Osapuolten arviot sivuutusetäisyydestä vaihtelivat.  Purjeveneen arvioima sivuutusetäisyys oli noin metri ja yhteysaluksen arvio taas oli useita kymmeniä metrejä. 

Purjeven oli rakennettu 1920 -luvulla ja sen maston puuaines oli Oregonmäntyä.

Joidenkin arvioiden mukaan maston kiinnitysvaijerit olivat löysällä ja vastaan tulleen yhteysaluksen tunnetusti huomattavan suuri peräaalto pääsi yllättämään tyvenessä kelluneen purjealuksen päällikön ja hänen gastinsa.