16.03.2011 HM

Bore King

Potkurivaurio

Turusta Hankoon matkalla ollut suomalainen alus havaitsi Hangon satamassa potkurinsa vaurioituneen matkan aikana.  

Aika             29.3.1985 kello 05.00

Paikka          Hangon sisääntuloväylä, poiju nro 3, merikartta nro 21

Alus            

 • Ms Bore King
 • brutto 6 850 rekisteritonnia
 • pituus 142 m; leveys 23 m
 • syväys keulassa 6,80 m ja perässä 6,60 m
 • nopeus 8-12 solmua

Luotsiasema   Hangon luotsiasema

Tapahtumaselostus

Alus ei ollut nähnyt poijua nro 3, jonka merikarttaan merkittyä paikkaa sivuutettaessa oli todettu tavallista kovempi tärähdys.  Ennen potkurivaurion havaitsemista tärähdyksen oletettiin johtu­neen vaikeista jääolosuhteista.

 

Oikeudenkäynti 

Kantajat

 • 1. Vakuutusyhtiö Sampo, Turku / Henrik Langenskiöld
 • 2. Varustamo Oy Bore Line Ab, Helsinki / Henrik Langenskiöld

Vastaaja       

 • Suomen valtio / merenkulkuhallitus / Hannu Makkonen

MKH:ta vastaan esitetyt väitteet:

 • luotsiasema oli jo 17.3. saanut tiedon Railship II:lta, että poijua ei oltu nähty
 • luotsiasema ei varoittanut alusta poijusta aluksen ollessa yhteydessä luotsiasemaan n. kello 0400
 • valtio vastaa väylän kunnosta sekä siinä olevien puutteiden aluksille aiheuttamista vahingoista
 • poijusta olisi pitänyt varoittaa merenkulkijoita ja erityisesti ms Bore Kingiä
 • poiju nro 3:n paikkaa ei ole määritelty Railship II:lta tulleen ilmoituksen jälkeen
 • MKH on muutenkin laiminlyöntiensä vuoksi vastuussa alukselle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta 
 • MKH:n on korvattava FIM 1.075.337 sekä oikeudenkäyntikulut

MKH:n vastine:

 • ms Bore King on voinut osua jääpoijuun silloin, kun jääpoiju vielä oli oikealla paikallaan, ja aluksen potkuri on voinut vetää poijun pois oikealta paikaltaan
 • poiju on asetettu huolellisesti paikalleen
 • merenkulkuhallituksella ei ollut mahdollisuutta tarkistaa poijun tilannetta Railship II:lta tulleen ilmoituksen jälkeen, sillä jääolosuhteet estivät luotsien pääsyn paikalle
 • on hyvin tavallista, että jääpoijut joksikin aikaa voivat painua jään alle
 • merenkulkuhallitukselle ei ollut ilmoitettu, että poiju olisi siirtynyt oikealta paikaltaan
 • merenkulkuhallitus viittaa julkaisuissa "Suomen rannikon loistot" sekä "Tiedonantoja merenkulkijoille" oleviin yleisvaroituksiin
 • MKH ei ole vastuussa alukselle aiheutuneista vahingoista

Hangon merioikeus 16.3.1989

Ratkaisun perustelut:

Merenkulkuhallitus

 • poiju on siirtynyt paikaltaan todennäköisesti vaikeiden jääolosuhteiden johdosta
 • luotsiasema on laiminlyönyt ilmoittaa alukselle, että jääpoijua ei ole voitu havaita
 • koska kyseinen jääpoiju rakenteeltaan on suuri ja painava ja siten voi yhteentörmäyksessä vahingoittaa alusta, oikeus katsoo merenkulkuviranomaisten velvollisuudeksi erityisesti varoittaa merenkulkijoita tavalla, jonka kaikki ymmärtävät, varsinkin kun poijua ei pitkään aikaan oltu voitu havaita
 • "Suomen rannikon loistot" -teoksessa oleva varoitus ei ole riittävä eikä se myöskään ole vastuuvapauslauseke
 • ellei erityistä varoitusta anneta, on merenkulkijalla oikeus olettaa, että väylällä ei ole esteitä
 • mikäli poijun siirtymisestä olisi varoitettu, olisi vaaran välttäminen jäänyt aluksen vastuulle

 Ms Bore King

 • on noudattanut hyvää merimiestapaa
 • ei ole syyllistynyt mihinkään laiminlyöntiin
 • ei ole myötävaikuttanut vahingon syntymiseen

Ratkaisu:    

MKH:lta kantajille vahingonkorvausta kantajille FIM 1 075 337,26 sekä oikeudenkäyntikuluja FIM   133 180,00

Helsingin hovioikeus 15.5.1991 

Ratkaisu:    

Ei muutosta Hangon raastuvanoikeuden päätökseen 

Korkein oikeus 18.11.1992      

Ratkaisun perustelut:

 • on normaalia, että poijut painuvat jään liikkeiden vuoksi jään alle
 • meren­kulki­joi­den on otet­tava tämä mah­dol­lisuus huomi­oon
 • valtio on väylän pitäjänä velvollinen ryhtymään kaikkiin toimenpiteisiin, joita voidaan kohtuudella vaatia onnettomuuksien välttämiseksi poijun siirryttyä paikaltaan
 • vallinneiden vaikeiden jääolosuhteiden aikana ei voida katsoa merenkulkuviranomaisten laiminlyönniksi sitä, että poiju on siirtynyt eikä sitä ole viety takaisin paikalleen
 • jään ja sen liikkeiden takia ei poijun asemaa jään alla ole voitu määrittää eikä sitä näin ollen ole voitu ilmoittaa merenkulkijoille
 • merenkulkijoiden olisi tullut ottaa huomioon se, että poiju ei ollut paikallaan ja että se voisi olla jään alla väylällä
 • kansipäällystö ms Bore Kingillä on hyvissä ajoin ennen aluksen tuloa poijun kohdalle todennut, ettei poiju ole paikallaan ja välttääkseen törmäyksen poijuun muuttanut kurssia niin, että alus kulki väylän keskilinjan itäpuolelta
 • mikään ei viittaa siihen, että alusta olisi kuljetettu toisella tavalla jos aluksen päällystö etukäteen olisi saanut tiedon, ettei poiju ollut näkyvissä, tai että yhteentörmäys olisi voitu välttää antamalla sellainen tieto
 • puuttuu siis syy-yhteys viranomaisten laiminlyönnillä antaa tieto poijusta ja ms Bore Kingin yhteentörmäyksellä poijuun

Ratkaisu:    

Raastuvanoikeuden päätös ja hovioikeuden tuomio kumotaan, ja Suomen valtio vapautetaan korvausvelvollisuuksista

Omat subjektiiviset toteamukset

Tapahtuma-alueella oli uusia isoja teräspoijuja, jotka oli kiinnitetty meren pohjaan kettingillä ja poijupainoilla.  Syväydet ylittivät 30 metriä ja alueella tunnetusti liikkuvat jäät aiheuttivat ongelmia poijujen paikallaan pysymisessä.