28.03.2011 HM

Argentum vs. Voima

Yhteentörmäys 14.02.1988

Sköldvikistä Haminaan matkalla ollut ruotsalainen kemikaalisäi­liöalus törmäsi sakeassa sumussa Tainion majakan luona avustus­tehtäviä odottavan, jääuomasta pois siirtyneen ja paikallaan olleen jäänmurtajan kylkeen.

Aika           

 • 14.02.1988 kello 11.13

Paikka

 • Orrengrundin väylä, Tainion majakan luona
 • merikartta nro 15

Näkyvyys

 • n. 200 metriä

Alus 1

 • Mt Argentum
 • brutto 6560 rekisteritonnia
 • pituus 135 m; leveys 19 m
 • syväys keulassa 5,40 m ja perässä 7,40 m
 • nopeus vaihteleva

Alus 2

 • Jm Voima
 • brutto 3783 rekistritonnia
 • pituus 83,50 m; leveys 19,40 m
 • syväys 7,00 m;
 • alus oli pysähtyneenä paikallaan

Oikeudenkäynti

Vastapuolet

 • Partrederi för mt Argentum / Laurin Maritime, Göteborg 
 • AA Henrik Gahmberg
 • Suomen valtio / merenkulkuhallitus 
 • OTK Hannu Makkonen
Argentumin puolesta esitetyt väitteet:
 • Voima oli kulussa oleva alus ja oli laiminlyönyt väis­tämisvelvollisuutensa
 • Voima seisoi keskellä väylää poikittain
 • Voima ei antanut äänimerkkejä
 • Argentum katsoi olevansa Voiman avustuksessa
 • Voima oli antanut Argentumille reittipisteet
 • Voima ei antanut Argentumille tarkkoja ohjeita
 • Voima ei varoittanut aluksia siitä, että sen pääkoneet eivät olleet käynnissä
 • Voima oli maannut täysin passiivisena luottaen siihen, että muut alukset väistävät sitä
 • Tainion majakan kohdalla on "ahdas kulkuväylä"
 • merenkulkuhallitus on vastuussa Argentumille aiheutu­neiden vahinkojen korvaamisesta
 • merenkulkuhallituksen tulee maksaa korvausta SEK 118.110,00 sekä oikeudenkäyntikulut

Voiman puolesta esitetyt väitteet:

 • Argentumin virheellinen navigointi aiheutti yhteentör­mäyksen
 • Argentum tiesi yli puoli tuntia ennen törmäystä Voiman sijainnin Tainion luona
 • Argentum ei ollut Voiman avustuksessa
 • Voima ei ollut antanut Argentumille reittipisteitä, vaan ne oli antanut Varma
 • Voima ei ollut keskellä väylää eikä Tainion luona voida katsoa tällä kohdalla olevan väylää
 • Voima oli siirtynyt noin 200 metrin päähän kauppa-alus­ten käyttämästä jo pari viikkoa paikallaan olleesta jääuomasta
 • Argentum ei ilmoittanut Voimalle aikomuksestaan kiertää Voima lännen puolelta
 • Argentum poistui jääuomasta
 • Argentum ei antanut äänimerkkejä
 • Argentum on vastuussa Voimalle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta
 • varustamon on korvattava merenkulkuhallitukselle FIM 419.047,69 sekä oikeudenkäyntikulut
Kotkan merioikeus 9.1.1989

Ratkaisun perustelut:

Jäänmurtaja-avustus

 • Argentum ei ole ollut Voiman avustuksessa
 • avustuksen alkaminen edellyttää sopimusta
 • reittipisteiden antaminen ei yksinään aloita avusta

Voiman sijainti Tainion majakan luona

 • Voima ei ollut väylällä
 • väylän on talviolosuhteissa katsottava kulkevan pitkin jään­murtajan avaamaa uomaa (jos voidaan olla varmoja siitä, että uoma on pysynyt paikoillaan)
 • alusten voidaan olettaa käyttävän tällaista väylää
 • Voiman olisi pitänyt ottaa huomioon, että Orrengrundiin saapuvat alukset saattaisivat viimeisen annetun reit­tiohjeen "Thence towards Tainio" jälkeen pyrkiä nou­dat­tamaan Orrengrun­diin johtavaa valais­tua linjaa ja vali­ta sen vuok­si makuu­paikkansa hyvää merimiesta­paa nou­dattaen kauemmas valaistusta linjasta
Ohjailukyvytön alus
 • on vallitsevan käytännön mukaista ja merenkulkijoiden tietämää, että jäänmurtaja jää odottamaan mah­dollisia uusia avustustehtäviä jääuoman sivuun koneet pysäytet­tyinä ja sytyttäen kaksi horisont­tiin näky­vää pu­naista valoa
 • Voima oli ohjailukyvytön alus
 • Voima ei ollut väistämisvelvollinen
 • Voima laiminlöi kuitenkin meriteiden sääntöjen 35 sään­nön c kohdan mukaisen ohjailukyvyttömän aluksen ääni­merkin antamisen

Argentumin navigointi

 • Argentumin olisi tullut tiedustella Voimalta jääuoman sijaintia
 • jos Argentum olisi säilyttänyt suuntansa ja nopeutensa, ei yhteentörmäämisen vaaraa olisi syntynyt
 • Argentum laiminlöi äänimerkin antamisen
 • Argentum aiheutti lähitilanteen poistumalla jääuomasta

Äänimerkin antamisen laiminlyönti

 • laiminlyönnit antaa säädettyjä äänimerkkejä ovat myös osaltaan myötävaikuttaneet tapahtuman sattumiseen

Meriteiden säännöt

 • Voima on laiminlyönyt noudattaa tilanteessa hyvää meri­miestapaa aluksen pysäyttämispaikan suhteen ja edelleen laiminlyönyt meriteiden sääntöjen 34 sään­nön d koh­dan, 35 säännön c kohdan ja 36 säännön määräysten nou­datta­misen­
 • Argentum on laiminlyönyt meriteiden sääntöjen

           6 säännön (erityisesti sen 2 momentin a 3 koh­d­an),

           7 säännön,

           8 säännön,

          18 säännön a kohdan,

          19 säännön b kohdan ja

          35 säännön a kohdan määräysten noudattamisen

Ratkaisu:            

 • Voiman myötävaikutus tapahtumaan 1/10
 • Argentumin myötävaikutus tapahtumaan 9/10

Korvaukset:          

 • Varustamolta MKH:lle 90 % vahingoista sekä oikeudenkäyntikuluja FIM 10.000
 • MKH:lta varustamolle 10 % vahingoista

Molemmat osapuolet tyytyivät raastuvanoikeuden päätökseen.

 

Omat subjektiiviset toteamukset

Alukset eivät antauneet hedelmälliseen tietojen vaihteluun, koska englanninkieltä ei ole määrätty pakolliseksi kommunikointikieleksi eivätkä suomenkieliset mielellään antaudu keskusteluun ruotsinkielellä med bätre talande svenska folk.

Meriteiden säännöt edellyttävät äänimerkkien antamista ja niiden kuuntelemista, mutta eihän niitä jäissä kulkiessa kannata antaa, koska jäiden murtuminen pitää sellaista meteliä, että komentosillan ovat pidetään mieluusti kiinni.  Toisaalta äänimerkit saattaisivat herättää hyvin ansaitulla levolla olevat vapaavahtilaiset.