20.03.2011

Västanvik

Karilleajo

Vaasasta Pietarsaareen matkalla olleen ruotsalaisen sementinkul­jetusaluksen komentosillalla erehdyttiin viittojen heijastinten sinisen ja vihreän värin välillä, ja alus ajoi viitan väärällä puolella karille.

Aika            20.9.1983 kello 22.30

Paikka 

 • Ritgrundin väylä, Enstensgrundin pohjoispuoli
 • merikartta nro 49

Alus

 • Ms Västanvik
 • brutto 2129 rekisteritonnia
 • pituus 93 m; leveys 13 m
 • syväys keulassa 4,50 mj a perässä 4,60 m
 • nopeus 8-9 solmua

Luotsiasema   Vaasan luotsiasema

Tapahtumaselostus

Tapahtumahetkellä oli pimeää, näkyvyys on merionnettomuusilmoi­tuksen mukaan ollut hyvä ja lounaistuulen voimakkuus on ollut noin 7 beaufortia.  Tuulen johdosta valittiin rannikkoväylä.

Aluksen päällikkö otti luotsin Vaskiluodossa matkalle Ritgrundin väylää pitkin kohti Pietarsaarta ja alus lähti 20.9.1983 kello 20.05.  Vähän ennen kello 21.00 alus oli Holmgrundin linjalla kurssilla 15° ja sen nopeus oli noin 12 solmua.

Alusta navigoivat luotsi, päällikkö, yliperämies ja ruorimies­matruusi. Lisäksi komentosillalla oli 1.konemestari ja toinen luotsi, joka oli mukana matkustajana.

Aluksen kahdesta tutkasta oli käytössä 10 cm:n tutka luotsin pyynnöstä 1,5 mailin näytöllä, mutta myös 0,75 mailin skaalaa käytettiin. Aluksen 3 cm:n tutka ei ollut käytössä, koska tutka oli vanha ja vanhanaikainen.

Luotsi navigoi pääasiallisesti optisten havaintojen perusteella, mutta myös tutkaa käytettiin apuna siten, että yliperämies seurasi navigointia tutkasta.

Aluksen ollessa vielä 0,5 - 1,0 mailin päässä Enstensgrundin tolpasta hidas­tettiin puoleen vauhtiin, koska tolpan todettiin olevan pimeä­nä.  Samalla havaittiin tutkassa suoraan edessä viitta, minkä jälkeen aluksen vasemmanpuoleinen valonheitin kytkettiin toimin­taan tutkassa havaitun viitan tunnistamiseksi.

Luotsi oletti tämän viitan olevan eteläisempi Enstensgrundin pohjoispuolella olevista itäviitoista, mutta päällikkö ilmoitti valonheittimellä etsittävän Enstensgrundin länsipuolella olevia lateraaliviittoja.

Valonheittimen valokeilassa näkyvä viitta oli kaikkien komentosillalla olleiden mielestä näyttänyt heijastavan selvästi vihreää väriä.  Tämän vuoksi luotsi uskoi myrskyn siirtäneen toisen Enstensgrund­in luona olevista vihreistä lateraaliviitoista länteen keskelle väylää, ja hän päätti kiertää sen lännen puolelta kääntämällä alusta kaksi astetta vasemmalle.  Kun alus sivuutti viitan, määräsi luotsi alusta käännettäväksi kahteen otteeseen kaksi astetta oikealle, jotta alus tulisi takaisin Holmgrundin linjalle.

Aluksen yliperämies havaitsi samanaikaisesti tutkassa Enstensgrundin luona olevat vihreät lateraaliviitat ja totesi, että valonheittimellä havaittu ja lännen puolelta sivuutettu viitta ei sittenkään voinut olla kumpikaan näistä lateraaliviitoista.  Tästä havainnostaan hän ei kuitenkaan ehtinyt ilmoittaa päällikölle tai luotsille ennen kuin alus ajoi karille.

Luotsi kertoi, että hän vielä karilleajoa edeltäneenä päivänä oli saanut ristiriitaista tietoa siitä onko Enstensgrundin valo syty­tetty vai ei.

"Suomen rannikon loistot 1981" -julkaisussa on Enstensgrund mer­kitty hinausväylän loistoksi ja saman julkaisun uudemmassa painok­sessa (1984) on lisäksi merkitty, että loisto sytytetään tarvitta­essa. Asian käsittelyn yhteydessä on selvinnyt, että luotsiasemal­le oli aiemmin syksyllä tullut ilmoituksia siitä, etteivät edellä mainitun hinausväylän loistot pala. On todettu, että palamattomuus on johtunut siitä, ettei loistoja oltu sytytetty, koska turvalaitteelle pääsyä oli haitannut tuulinen sää.

Oikeudenkäynti

Kantajat / Gustaf Langenskiöld

 • Vakuutusyhtiö SÅAF, Göteborg
 • Varustamo Cementa Ab, Tukholma

Vastaaja Suomen valtio / merenkulkuhallitus / Hannu Makkonen

Syytetty Vaasan luotsiaseman luotsi / Henrik Langenskiöld

MKH:ta vastaan esitetyt väitteet:
 • Enstensgrundin loiston oli pimeänä
 • muoviviitan (eteläisempi) sininen heijastin näytti vihreältä
 • puuviitta (pohjoisempi) oli siten kulunut, ettei siinä ollut koria, väriä eikä    heijastinnauhaa
 • MKH on vastuussa alukselle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta
 • MKH:n on korvattava SEK 3.154.676 sekä oikeudenkäyntikulut
MKH:n vastine
 • Enstensgrundin loisto kuuluu toiseen väylään, eikä sen valon      pitänytkään palaa
 • muoviviitan sininen heijastin ei voi näyttää vihreältä ja myös heijastinten lukumäärä ilmaisee, ettei kyseessä voi olla vihreä väri
 • puuviitalla ei ole ollut mitään vaikutusta tämän onnettomuuden syntyyn
 • päällikön ja muun laivaväen osallistuminen navigointiin oli olematonta
 • aluksella ei ollut asianmukaista merikarttaa
 • luotsin pitää tuntea väylä niin hyvin, ettei mitään sekaannusta viitoista voi tapahtua
 • luotsi poistui kiinteiden merenkulunturvalaitteiden osoittamalta linjalta kelluviin turvalaitteisiin luottaen
 • MKH ei ole vastuussa alukselle aiheutuneista vahingoista
Syyttäjä vaati rangaistusta luotsille. 

Vaasan merioikeus 23.9.1985

Ratkaisun perustelut:

Merenkulkuhallitus

 • Enstensgrundin loiston tulee olla valaistu, ellei toisin ole ilmoitettu
 • luotsiasema ei ollut tehnyt merkintää päiväkirjaan tai ilmoitustaululle siitä, että Enstensgrund oli pimeä
 • Vaasan luotsipiiri ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin loiston sytyttämiseksi
 • muoviviitan heijastimen värin erottaminen kaukaa on jonkin verran vaikeaa, mutta lähietäisyydellä viitan lajista ei voi erehtyä
 • puuviitan värien heikkoudesta ja tutkaheijastimen puuttumisesta ei ollut tehty merkintää luotsiaseman päiväkirjaan tai ilmoitus­ taululle
 • puuviitta ei näkynyt aluksen tutkassa, koska siinä ei ollut       tutkaheijastinta
 • todennäköisyys, että alus olisi ajanut karille Enstensgrundin valon toimiessa on vähäinen

Luotsi

 • laiminlyönyt linjalla pysymisen
 • laiminlyönyt sijainnin tarkistamisen Bullerbådanin linjan avulla
 • laiminlyönyt tarkan paikanmäärityksen tekemisen sen jälkeen kun    epävarmuus aluksen sijainnista oli syntynyt

Päällikkö

 • laiminlyönyt aluksen pitämisen linjalla, kun oli havainnut luotsin olevan epävarma aluksen sijainnista
 • laiminlyönyt asianmukaisen merikartan hankkimisen

Ratkaisu

 • päällikön osuus  1/6
 • luotsin osuus     1/6
 • MKH:n osuus     2/3

Korvaukset

 • vahingonkorvausta SEK 2.103.117,26
 • oikeudenkäyntikulukorvausta FIM 57.149 ,-

Seuraamukset luotsille

 • varomattomuudesta tehty virkavirhe ja tuottamuk­sellinen aluksen karilleajo
 • 20 päiväsakkoa
Vaasan hovioikeus 31.12.1987

Ratkaisun perustelut:

Merenkulkuhallitus

 • Enstensgrundin loiston merkitystä ei voida sulkea pois vain sillä perusteella, että se kuuluu toiseen väylään
 • mikäli loisto olisi ollut sytytetty, olisi riski viittojen sekoittamisesta ollut olennaisesti pienempi
 • valtio on vastuussa laiminlyönnistä, jonka seurauksena loisto ei palanut
 • muoviviitta täyttää kaikki määräysten mukaiset vaatimukset ja se oli oikealla paikallaan
 • puuviitan värit olivat kuluneet
 • puuviitassa ei ollut tutkaheijastinta, mutta se ei ollut virhe, koska siinä merikartan mukaan ei pitänytkään olla tutkaheijas­tin­ta
 • puuviitta ei täyttänyt niitä vaatimuksia, joita merenkulkijoilla on oikeus asettaa murenkulun turvalaitteille
 • puuviitan merkitys karilleajoon johtaneisiin tapahtumiin on vähäinen

Luotsi

 • pääasiallinen vastuu karilleajoon on luotsilla
 • luotsin olisi tullut käyttää merikarttaa
 • navigoinnin olisi tullut perustua kiinteisiin merenkulunturva­ laitteisiin

Ratkaisu

 • päällikön osuus 1/6
 • luotsin osuus    1/2
 • MKH:n osuus    1/3

Korvaukset

 • vahingonkorvausta SEK 1 051 588,00 
 • oikeudenkäyntikulukorvausta FIM 57.149 ,-

Seuraamukset luotsille

 •      ei muutosta
Korkein oikeus 16.9.1988
 • Ei muutoksenhakulupaa.

Omat subjektiiviset toteamukset